YuCo medical

Algemene voorwaarden


“Werken met hart voor de zaak.”

ARTIKEL 1: TOEPASSING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijke vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van YuCo Medical B.V.
 2. Tenzij tussen YuCo Medical B.V. en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door YuCo Medical B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. YuCo Medical B.V.: YuCo Medical B.V., vertegenwoordigd door haar vennoten, gevestigd te Breda
 2. de arbeidskracht: degene die een samenwerkingsverband met YuCo Medical B.V. is aangegaan uit hoofde waarvan aan YuCo Medical B.V. verstrekte opdrachten worden uitgevoerd;
 3. de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met YuCo Medical B.V. een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden;
 4. de opdracht: de overeenkomst van opdracht, als bedoeld onder c, tussen YuCo Medical B.V. en opdrachtgever krachtens welke werkzaamheden worden verricht.

ARTIKEL 3: DE OVEREENKOMSTEN

 1. Alle door YuCo Medical B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk onder opgave van een termijn voor aanvaarding het tegendeel is overeengekomen.
 2. Ter bevestiging wordt er door YuCo Medical B.V. een opdracht dan wel opdrachtbevestiging of daarmee vergelijkbaar stuk in tweevoud opgemaakt en ondertekend aan opdrachtgever toegezonden.
 3. YuCo Medical B.V. en de opdrachtgever zijn aan de inhoud van een opdracht of opdrachtbevestiging eerst gebonden nadat deze door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en door YuCo Medical B.V. is terugontvangen.
 4. Wijzigingen of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen YuCo Medical B.V. en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4: INHOUD VAN DE OPDRACHT

In de opdracht, dan wel opdrachtbevestiging wordt ten minste het volgende vastgelegd:

 • naam van de opdrachtgever;
 • begindatum en einddatum van de opdracht;
 • omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
 • het tarief;
 • het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5: DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

 1. De opdracht geldt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van tussentijdse beëindiging, zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.
 2. Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken arbeidskracht niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg terzake en met verkregen toestemming van YuCo Medical B.V., of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de gewezen arbeidskracht.
 3. Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, dient dit een maand voorafgaand aan de werkzaamheden schriftelijk te gebeuren. De beëindiging zal pas kunnen ingaan nadat YuCo Medical B.V. een andere werkkring voor de betrokken arbeidskracht heeft gevonden, dan wel nadat de arbeidsovereenkomst op rechtmatige wijze is beëindigd.
 4. Naast het bepaalde over opzegging in de inleenovereenkomst is tussentijdse beëindiging van YuCo Medical eveneens toegestaan met inachtneming van een opzegtermijn van een week indien de arbeidskracht onverhoopt de (arbeids)overeenkomst met YuCo Medical op welke wijze dan ook opzegt, zonder dat YuCo Medical schadeplichtig is c.q. wordt jegens de opdrachtgever.
 5. In geval van verhindering buiten de schuld van YuCo Medical B.V. (onwerkbaar weer, belemmeringen door derden, stakingen, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, algemene ziekte van werknemers, etc.), zal voor zover mogelijk een vervanger van YuCo Medical B.V. worden ingezet. Indien zulks niet mogelijk is vervalt/vervallen de voor die dag/dagen geldende oproep. In onderling overleg zal/zullen deze dag/dagen worden ingehaald.
 6. Het is partij 2 niet toegestaan om arbeidskrachten (in de breedste zin van het woord) geleverd door partij 1 over te nemen, zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te hebben gekregen van partij 1. Voor het schenden van punt 11, geldt een compensatie van €10.000,- per gebeurtenis.

ARTIKEL 6: KWALIFICATIE PERSONEEL EN SOORT WERKZAAMHEDEN

 1. YuCo Medical B.V. kiest de uit te zenden kracht uit aan de hand van de YuCo Medical B.V. bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van de door de opdrachtgever aan YuCo Medical B.V. verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
 2. YuCo Medical B.V. is geheel vrij in de keus van de persoon of personen, die het op een aanvraag uitzendt.
 3. Voldoet een arbeidskracht niet aan de door de opdrachtgever vastgestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen 8 uur na de aanvang der werkzaamheden door de arbeidskracht aan YuCo Medical B.V. kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden aan YuCo Medical B.V. te betalen de door YuCo Medical B.V. aan de arbeidskracht verschuldigde beloning, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing en exclusief de opslag van het bureau, berekend in het opdrachtgeverstarief.
 4. Voor het overige is YuCo Medical B.V. niet aansprakelijk voor het uitzenden van krachten, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van YuCo Medical B.V. bij de selectie. Elke klacht terzake moet door de opdrachtgever bij YuCo Medical B.V. worden ingediend binnen 7 dagen na de aanvang van de werkzaamheden door de betreffende arbeidskracht bij de opdrachtgever; klachten die na die tijd binnengekomen zijn, zijn niet-ontvankelijk, dragende de opdrachtgever in ieder geval het volledige risico, indien hij ook na zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden de betreffende arbeidskracht doet voortwerken, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot leiding en toezicht.
 5. Ziekte, ongeval of overlijden van een arbeidskracht geldt als overmacht voor YuCo Medical B.V., met dien verstande dat YuCo Medical B.V., voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de arbeidskracht zal zorgdragen.

ARTIKEL 7: HET TARIEF

 1. Het tarief wordt, met inachtneming van het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, aan het begin van iedere opdracht voor de duur van die opdracht vastgesteld.
 2. De prijs is exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. YuCo Medical B.V. mag  haar tarieven aanpassen met het percentage van de loonstijging van de toepasselijke CAO vanaf het moment dat die verhoging in werking treedt.
 3. De gebruikelijke arbeidsduur per dag bestaat uit 8 of 9 werkuren.
 4. Van overwerk is sprake indien de werkzaamheden worden verricht boven de gebruikelijke arbeidsduur per dag, waarbij extra tijd naar boven afgerond worden op halve uren.
 5. De extra vergoeding voor overwerk en onregelmatig werk bedraagt een evenredig deel van de prijs per dag en wordt, overeenkomstig de bij opdracht vastgestelde regeling, op de factuur apart vermeld.

ARTIKEL 8: FACTUREREN

 1. YuCo Medical B.V., dan wel aan de rechtspersoon die door de YuCo Medical B.V. tot facturering gemachtigd is factureert maandelijks aan de opdrachtgever op basis van een gefiatteerd urenoverzicht bij een daarvoor bevoegd persoon. De opdrachtgever meldt aan YuCo Medical B.V. wie daartoe bevoegd is gedurende de duur van de opdracht.
 2. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan YuCo Medical B.V. kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten terzake verwerkt.
 3. Indien een arbeidskracht als gevolg van arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden verricht, zal, voor zover niet anders is overeengekomen, voor de duur van de arbeidsongeschiktheid geen facturering plaatsvinden.
 4. Het vastgestelde tarief wordt, indien door buiten YuCo Medical B.V. gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, staking en/of uitsluiting etc.) bij opdrachtgever geen werk beschikbaar is, of minder dan overeengekomen, onverkort door gefactureerd.
 5. Indien er binnen 24 uur voor aanvang van een door de opdrachtgever aangevraagde dienst wordt geannuleerd, wordt er onverkort door gefactureerd.

ARTIKEL 9: BETALING

 1. Opdrachtgever is gehouden elke door YuCo Medical B.V. ingediende factuur binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, in de valuta waarin de prijs is uitgedrukt.
 2. Uitsluitend betalingen aan YuCo Medical B.V. zelf, dan wel aan de rechtspersoon die door YuCo Medical B.V. tot incassering van de factuurbedragen gemachtigd is, werken bevrijdend. Derhalve is de arbeidskracht niet bevoegd namens YuCo Medical B.V. betalingen in ontvangst te nemen.
 3. Indien een factuur van YuCo Medical B.V. niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning terzake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand. Het afschrift van de door YuCo Medical B.V. ingediende factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.
 4. Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt: 15% van de verschuldigde hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door YuCo Medical B.V. rechtsbijstand is ingeroepen respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Het vorenstaande laat onverlet het recht van YuCo Medical B.V. om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen, op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. YuCo Medical B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door YuCo Medical B.V. uitgezonden arbeidskrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf (Opdrachtgevers worden te allen overvloede geadviseerd te controleren of hun W.A.-verzekering terzake (de standaard-)dekking biedt bij gebreke waarvan zij worden geadviseerd deze verzekering terzake uit te breiden, zij zijn op grond van artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor allen die onder hun toezicht werken, ook voor arbeidskrachten die door YuCo Medical B.V. te hunner beschikking worden gesteld voor het verrichten van hun werkzaamheden).
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verbintenissen door de arbeidskracht namens hem aangegaan.
 3. Indien YuCo Medical B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit overeenkomst of wegens onrechtmatige daad, dan geldt het volgende:
 4. YuCo Medical B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door de opdrachtgever of een cliënt van de opdrachtgever, dan wel tijdelijke en permanente letselschade bij een cliënt van de opdrachtgever.
 5. Andere schade dan onder a. bedoeld wordt vergoed tot maximaal de factuurwaarde van de door de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst over de duur daarvan te bepalen vergoeding.

De hiervoor genoemde schadelimiet geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een bepaald handelen of nalaten van YuCo Medical B.V. voortvloeien.

ARTIKEL 11: VEILIGHEID

 1. Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de arbeidskracht als jegens YuCo Medical B.V. om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de arbeidskracht worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de arbeidskracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
 2. Zijn de verplichtingen als genoemd in het vorig lid niet nagekomen, dan is de opdrachtgever jegens de arbeidskracht gehouden tot vergoeding van de schade die de arbeidskracht dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen.
 3. Opdrachtgever zal YuCo Medical B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken wegens niet-nakoming van genoemde verplichtingen.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING

 1. YuCo Medical B.V. verbindt zich alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent bedrijfsaangelegenheden van opdrachtgever, waarvan YuCo Medical B.V. en de arbeidskracht kennis nemen bij de uitvoering van de opdracht.
 2. YuCo Medical B.V. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door de arbeidskracht.

ARTIKEL 13: OVERIGE BEPALINGEN

 1. YuCo Medical is jegens opdrachtgevers gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe YuCo Medical B.V. door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor YuCo Medical B.V. verplicht is, en zal terzake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.
 2. Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en YuCo Medical B.V. verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de overeenkomst en/of mochten zich situaties voordoen die in de overeenkomst niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en YuCo Medical B.V. de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen. Mochten partijen tot de slotsom komen dat het niet mogelijk is de overeenkomst op een aangepast wijze voort te zetten dan zullen partijen streven naar een beëindiging op een wijze die recht doet aan de wederzijdse belangen. Wanneer binnen een termijn van 14 dagen geen overeenkomst is bereikt omtrent het voorleggen van het geschil aan een mediator, dan wel indien het niet mogelijk is gebleken het geschil middels mediation op te lossen, staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan de competente Rechtbank van Breda.
 3. Het nalaten door één der partijen om te eniger tijd bepalingen van deze algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen.
 4. Het zich neerleggen door één der partijen bij een schending door de andere partij van één van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit de verplichting voortvloeiende rechten.
 5. Opdrachtgever verplicht terzake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever dient op verzoek van YuCo Medical B.V. de risicodekking op overtuigende wijze te tonen.
 6. YuCo Medical B.V. zal zich, uiteraard met inachtneming van al het bovenstaande, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.
 7. YuCo Medical B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om bepaalde werkzaamheden te weigeren die tot haar gewetensbezwaren zouden kunnen leiden.

ARTIKEL 14: GESCHILLEN

Geschillen voortspruitende uit of in verband met de interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van Breda

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via:

mail: info@yucomedical.nl
telefoon: 076 – 88 71 313
of via ons contactformulier

Sitemap

Wil je op de hoogte gehouden worden?

meld je dan aan voor onze nieuwsbrief:

  YuCo Medical … een bewuste keuze

  YuCo Medical is NEN 4400-1 gecertificeerd en heeft het SNA Keurmerk!

   

  sna